Logo
Logo Logo Logo Logo Logo

Promócios játékszabályzat

Játékszabályzat

A Tormási Kft.  1026 Budapest, Pasaréti út 52/b  - mint Szervező- szervezésében, a Kecskemét, Szabadság téren, a „ Kecskemét 650 – Helyi Termék Ünnep” rendezvény alkalmával szervezett  promóciós játékon – a továbbiakban promóciós játék - történő részvétel szabályairól.

A promóciós játékra 2018. szeptember 28–án 10.00 óra és 2018. október 2-án 12.00 óra  közötti időben lehet regisztrálni, jelentkezni az alábbiak szerint.

A promóció célja az, hogy a résztvevők által megadott kapcsolattartási pontokon keresztül  a Tormási Kft személyre szabott ajánlatot,  műszaki, technikai újdonságokról, kedvezményes szolgáltatásokról szóló tájékoztatót, reklámot, és egyéb marketing célú küldeményt küldjön az érintett részére.

 1. A promóciós játékon részt vehetnek azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik a jelen játékszabályzatban foglaltakat elfogadják, és erre vonatkozóan írásban, a játékban való részvételre is szolgáló regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával nyilatkoznak.
 2. A promóciós játékra személyesen lehet jelentkezni, úgy hogy a részvételre jelentkező – a továbbiakban Játékos - a fenti időben a Tormási Kft standját felkeresi, az ott található „Regisztrációs lapot” kitölti, azt átadja a helyszínen jelenlevő Szervezőnek,  majd a regisztrációs lapon található sorszámot nem emelt díjas SMS-ben a  +36704501003 telefonszámra beküldi, vagy a www.tormasi.hu/promocios játék weboldalon található felületen rögzíti,
 3. A fenti honlapon a sorsolásra történő regisztráció díjmentes, azonban a regisztrációhoz szükséges internet hozzáférés és használat feltételeit   a Szervező csak az 1. pontban írt helyszínen a „Tormasi Hotspot” Wi-fi hálózaton keresztül biztosítja díjmentesen.  Az egyéb internetes pontokról történő regisztráció  esetleges költségeit a Játékosok maguk viselik.
 4. A Szervező  nem vállal felelősséget azért, ha a megadott internetoldalon a regisztrációs oldal, és így a játékra való regisztráció átmenetileg technikai, vagy egyéb okokból nem lehetséges.
 5. A Játékosok a jelen játékszabályzatban foglaltaknak való megfelelés érdekében a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adataikat a Tormási Kft adatkezelőként a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően az adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa, kezelje, illetve azt CRM programjában szolgáltatásnyújtás, kapcsolattartás, piackutatás és direkt marketing céljából feldogozza.
 6. A Játékos hozzájárulása kiterjed a felhasználás során a promóciós játékban résztvevőtől szerzett további, valamint aktualizált adatokra is, és az adatok együttes feldolgozására. A törlési határidő 5 év. A promóciós játékban az adatszolgáltatás önkéntes, és a Játékos előzetes tájékoztatásán alapul. Az adatvédelmi tájékoztatót, valamint a Játékos jogait, jogorvoslati lehetőségét a szabályzat „Adatvédelmi tájékoztató” pontja tartalmazza.
 7. A promóciós játékban résztvevő játékosok részéről a regisztráció egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a  játékszabályt – mely elérhető a www.tormasi.hu oldalon, valamint a  Tormási Kft 6000 Kecskemét, Szabadság téren található kitelepülési standján-  teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.
 8. A promóciós játékban 1 db   nyeremény kerül kisorsolásra a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint.
 9. A promóciós játékban a Tormási Kft. dolgozói,  illetve azok  Ptk. 8:1. §-ban közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 10. A játékos a regisztrációval egyben kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását , adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét  - kizárólagosan  a település megjelölésével - a Szervező  a www.tormasi.hu weboldalán nyilvánosságra hozza.
 11. A promóciós játékban egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül nyilvánosan kisorsolásra.  A sikeresen regisztráló játékosok közül az a Játékos nyeri meg a nyereményt, akinek a sorsolási urnában elhelyezett, és kizárólagosan egy Játékos azonosítására szolgáló kódszámát  a játék lezárását követően a sorsoláson kisorsolják, a Játékos személyét a regisztrációs lap alapján azonosítják,  és személyazonosságát  hivatalos okirattal igazolni tudja.

A játék időtartama:

 • 2018.szeptember 28.  10.00 órától – 2018. október  2. 12.00 óra

Nyeremények:

 • 1 db „B” kategóriás vezetői engedéllyel vezethető személygépjármű díjtalan igénybevétele 2018. évben,  a Nyertessel egyeztetett hétvégén, péntek 12.00 órától – hétfő reggel 08.00 óráig terjedő időben, kilométer korlátozás  nélkül, Magyarország területén belül.

Sorsolás:

 • Időpontja: 2018. október  2-n 14.00 óra.
 • Helyszíne: 6000 Kecskemét, Szabadság tér Tormási Kft standja.

Az első tartalék nyertes abban az esetben lép az elsőként kisorsolt játékos nyertes helyébe, ha a nyeremény átadására tett első kísérletet követő 5 napon belül bármilyen okból kifolyólag a nyereményt a nyertes részére nem lehet átadni. A promóciós játékban kizárólag egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra.

Nyeremények átadása:

A játék nyertese a sorsolást követő 5 munkanapon belül telefonon  kap  értesítést, tájékoztatást a nyeremény átvételének részleteiről  azon a telefonszámon, amelyet a regisztráció alkalmával megadott. 

A nyeremény  készpénzre nem váltható és nem ruházható át.

A nyeremény gépjárművet előzetes egyeztetés után,  a 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 szám alatti fióktelepen lehetséges átvenni, és azt ugyanitt kell a használatot követően visszaadni.

A regisztráció alkalmával megadott adatok valódiságáért a regisztráló felel. A fődíj nyertese a nyeremény átvételéhez egyéb  személyes adatait – vezetői engedély száma, érvényességes, kategóriája - is meg kell, hogy adja.

A nyeremény átvételével kapcsolatban további információ a +36704501003 telefonszámon kérhető.

Adatvédelmi  tájékoztató:

Az adatkezeléssel érintett személyek :  

A szerviz emlékeztető, egyénre szabott ajánlat elkészítése, rendezvények iránt érdeklődő, valamint az ügyfél elégedettségi programban résztvevő érintettek. 

A kezelt adatok köre: 

- név, 
- lakcím, vagy levelezési cím,
- e-mail cím,
- telefonszám, az Ön által megadott nyilatkozatban foglaltak szerint.

 Az adatkezelés célja:  

Az érintettek részére szerviz-emlékeztető levelek, reklámok, személyre szabott ajánlatok, a Tormási Kft által szervezett rendezvényre szóló meghívók küldése, a Tormási Kft különféle szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfél-elégedettségi kérdőívek küldése, telefonos megkeresések bonyolítása. 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintetteknek az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása. 

 Az adatkezelés időtartama 

A regisztrálók adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 5 évig kezeljük. A határidő lejárta után az ilyen célú adatkezelés esetén a regisztráló ismételt végrehajtására van szükség. 

  Az érintettek jogai  

A marketing célú hírlevélre regisztráló ügyfelek szintén jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, élhetnek adataik letiltásával, azok törlését, vagy másik adatkezelő részére történő továbbítását is kérhetik. A korábban adott beleegyező nyilatkozat visszavonása vagy a kapcsolat felvételi csatornákban beállt változás esetén a visszavonás hatálya a korábban folytatott adatkezelési művelteket azonban nem érinti.

Az érintett hozzáférési joga

Önnek,  mint érintettnek joga van hozzá, hogy kérésére információt kapjon arról, hogy az  adott adatkezelő milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, azokat kinek, milyen célból továbbítja, milyen időtartamig történik a kezelés, és milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint milyen fórumokon tehet panaszt abban az esetben, ha megítélése szerint nem jogszabályokban foglaltak szerint történik adatainak kezelése.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben azt tapasztalja, hogy személyes adatai kezelése során pontatlan adatok kerülnek kezelésre úgy kérheti azok kijavítását, hiányosan kezelt adatai kiegészítését.

A törléshez való jog ( az elfeledtetéshez való jog )

Személyes adatai kezelése során kérheti az adatkezelőtől, hogy amennyiben az adatkezelés alapja megszűnt, vagy annak nincs, illetve nem volt jogalapja, vagy a korábban e tárgyban adott beleegyező nyilatkozatát visszavonta, vagy az adatkezelőt az adatok törlésére jogszabály kötelezi személyes adatai törlését.
Elfeledtetéshez való joga szerint amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta személyes adatát, úgy meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy a további adatkezelőket tájékoztassa az adatról készített másolatok, másodpéldányok törlésére vonatkozó igényéről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Joga van hozzá, hogy a tárolt személyes adatainak pontosságának, az adatkezelés jogellenességének kivizsgálásáig kérje adatai korlátozott kezelését, illetve ahhoz, hogy amennyiben adataira jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges  a kezelő ne törölje azokat.
 
Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult, hogy géppel jól olvasható formában személyes adatait a kezelőtől megkapja, azokat harmadik fél  rendelkezésére bocsájtsa, illetve az adatok közvetlen továbbítását kérje harmadik fél részére.

A tiltakozáshoz való jog

Ha az adatkezelés az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy arra közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében kerül sor, úgy joga van adatai kezelésével kapcsolatba tiltakozását kifejezni. Ebben az esetben az adatkezelő adatait csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja azt, hogy adatai kezelését olyan okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben.
Amennyiben személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, úgy bármikor tiltakozhat azok e célból történő kezelése miatt. Ebben az esetben adatait ilyen célból tovább kezelni nem lehet. A fentiek a profilalkotásra is vonatkoznak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előzőek nem alkalmazhatók abban esetben, ha  minderre az érintett és az adatkezelő közötti szerződéskötés érdekében kerül sor, vagy az adatkezelőre vonatkozó, de az érintettre is megfelelő érdekvédelmi szabályokat megállapító  jogszabályi előírás miatt kerül sor, vagy az az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben személyes a Tormási Kft. 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 szám alatti fióktelepén, levélben az előző címre megküldött levélben, e-mailben az info@tormasi.hu címre küldött e-mailben, telefonon a +3676502900 telefonszámon érdeklődhetnek, illetve adatkezeléssel kapcsolatos észrevételüket, igényüket ezeken a kapcsolattartási pontokon jelezhetik.

 Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet a  Tormási Kft. 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 szám alatti fióktelepén, levélben az előző címre megküldött levélben, e-mailben az info@tormasi.hu címre küldött e-mailben, illetve telefonon a +3676502900 telefonszámon.

Az érintett a fentieken túl panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy peres eljárást kezdeményezhet a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot módosítsa vagy megszüntesse.

Kecskemét, 2018. szeptember 24-n.

                                                                              Tormási Kft.